Årsberetning

2017

Årsberetning

2017

Årsberetning

2017

 

 

 

 

I. Formål

Bergens forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 etter donasjon på 250 mill. kroner fra Trond Mohn..

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, herunder også forskning i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet. Den kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge i samarbeid med institusjoner lokalisert i Bergen.

I årene etter oppretting har kapitalen i stiftelsen økt betydelig, først og fremst som følge av nye donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn, og som følge av at de tre stiftelsene Bergens forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse fusjonerte i 2014.

II. Kapital

millioner kroner i totalkapital

millioner kroner i avkastning i 2017

Ved utgangen av 2017 er stiftelsens totalkapital 2 554 mill. kroner og egenkapitalen er 2 224 mill. kroner.

Styret i Bergens forskningsstiftelse vedtar årlig en investeringsstrategi i tråd med stiftelsens overordnede og langsiktige formål. Kapitalforvaltningen gjøres av stiftelsens egne ansatte. Kapitalen er plassert i verdipapirmarkedet, i hovedsak i likvide posisjoner. For å motvirke risikoen som følger av verdisvingninger i finansmarkedene er det lagt til grunn en bred diversifisering i investeringsstrategien, både med hensyn til aktivaklasser og antall posisjoner innenfor den enkelte aktivaklasse.

Per 31.12.17 er bokført verdi av stiftelsens investeringer i aksjer og verdipapirer 2 542 mill. kroner. Virkelig verdi er vurdert å være noe høyere, 2 768 mill. kroner, da det i regnskapene er lagt til grunn det laveste av anskaffelseskostnader og virkelig verdi. I 2017 oppnådde stiftelsen en avkastning på 285 mill. kroner på kapitalen (basert på markedsverdi), og dette tilsvarer 10,7%. Referanseindeksen tilsa en avkastning på 6,2%.

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv, og tildelinger blir finansiert av avkastningen på stiftelsens kapital. I 2016 vedtok styret å øke ambisjonsnivået for stiftelsens tildelingsvirksomhet, fra 3,5% av stiftelsens kapital årlig, til minst 5%. Utdelingsprofilen kan justeres dersom den langsiktige avkastningen avviker fra avkastningskravet.

 • Aksjer - 25%
 • Renter - 51%
 • Eiendom - 17%
 • PE-fond - 6%
 • Forskningsaksjer - 1%

III. Tildelinger

Stiftelsens viktigste oppdrag er å omsette stifters intensjoner og pengegaver til gode satsinger – til beste for det samfunnet som i neste omgang skal nyte godt av forskningsvirksomheten.

BFS vektlegger å ha gode tildelingsprosesser, og alle satsinger skal være prioritert av ledelsen i mottagende institusjon. Stiftelsen har et vitenskapelig rådgivende utvalg, sammensatt av anerkjente fagpersoner fra Norge. I arbeidet med å vurdere søknader benytter stiftelsen seg av internasjonalt anerkjente forskere innen fagfeltene som søknadene dekker. I 2017 fikk stiftelsen bistand fra 95 slike uavhengige eksperter. 

Per 31.12.2017 er det tildelt totalt 829 millioner kroner fordelt på 144 prosjekter. Av dette er 501 mill. kroner utbetalt. Stiftelsens prosjektgjeld er således 328 mill. kroner, og av dette er 130 mill. kroner kortsiktig prosjektgjeld som kan komme til utbetaling i løpet av 2018.

I 2017 har stiftelsen forpliktet seg til å bidra med totalt 179 mill. kroner til 16 nye prosjekter. I tillegg til dette kommer tildelingsvedtak som først blir avtalefestet og regnskapsført i 2018, med totalt 59 mill. kroner.

I tillegg til gavene fra BFS, bidrar også mottakerinstitusjonene med egne midler og ressurser til prosjektene. For flere av prosjektene kan mottakerinstitusjonen også søke om statlig gaveforsterkning.

Tildelingene er konsentrert om flerårige prosjekter som kan bidra til kompetansebygging og tematiske forskningssatsinger, samt midler til infrastruktur og utstyr. For komplett oversikt over årets tildelinger vises det til note 8 i årsregnskapet.

millioner kroner tildelt til vedtektsfestede formål

Kompetansebygging

Stiftelsen har helt siden etablering satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen (UiB) og Helse Bergen (HB) og har i samarbeid med disse etablert programmer som skal fremme rekruttering av fremragende forskere til Bergen.

Stiftelsens “flaggskip” er BFS Starting Grant. Programmet lyses ut årlig og omfatter alle universitetets fagområder. I tillegg til dette har stiftelsen frem til 2015 tildelt midler til et tre-årig rekrutteringsprogram for medisinsk forskning, samt en egen toppforsksatsing (2015).

I 2017 har stiftelsen forpliktet seg til å bidra med:

10 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Lilya Budaghyan, UiB og prosjektet Constructions of Optimal Boolean Functions.


Fagfelt: informatikk

10 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Charalampos Tzoulis, UiB og prosjektet Using Multidimensional Integration of Biological Systems to unravel the Pathogenesis og Parkinsons’s Disesase.

Fagfelt: medisin

10 mill. kroner fordelt over fire år til BFS Starting Grant til Andreas Born, Bjerknessenteret, UiB og prosjektet Modelling Englacial Layers and Tracers in Ice Sheets.

Fagfelt: klima 

9,8 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Yvette Peters, UiB og prosjektet The Politics of Inequality: How Representative Democracy (Mal-)Functions in Europe.


Fagfelt: sammenlignende politikk

7,5 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Steffen Leth Jørgensen, UiB og prosjektet Univeiling the Deep Marine Biosphere – From Empirical Observations to Process Quantification.

Fagfelt: geobiologi

Med tildelingene som er vedtatt og kontraktsfestet i 2017 har stiftelsen tildelt Universitetet i Bergen totalt 371 mill. kroner til 63 unge forskere gjennom de to rekrutteringsprogrammene. Av disse er 33 rekruttert internasjonalt.

I tillegg til dette kommer tildelingsvedtak som først blir avtalefestet og regnskapsført i 2018:

 • 8 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Konrad Tywoniuk, UiB og prosjektet Thermalising Jets: New Aspects og Non-Equilibrium Processes at Colliders. Fagfelt: fysikk
 • 7,1 mill. kroner over fire år til BFS Starting Grant til Helen F. Leslie-Jacobsen, UiB og prosjektet Transformations of Medieval Law: Innovation and Apllication in Early Modern Norwegian Law Books. Fagfelt: mellomalderfilologi

I 2015 tildelte stiftelsen 68,5 mill. kroner til UiB og program for rekruttering av toppforskere til Universitetet i Bergen (“Toppforskprogrammet”). Programmet skal styrke UiBs ledende forskningsmiljøer. Gjennom dette programmet har UiB nå hentet fem internasjonale toppforskere til Bergen og hver av disse har fått en startavtale over fem år slik at de kan etablere et toppforskerteam ved UiB. I løpet av 2017 kom alle toppforskerne på plass i Bergen.

Tematiske satsinger

Stiftelsen støtter også rekruttering og kompetansebygging innenfor tematiske områder. De nyeste initiativene er innen bioinformatikk, medisinsk visualiering, matematikk, ernæring, juridisk forskning, partikkelterapi og nukleær medisin.

Stiftelsen har i 2017, i samarbeid med mottakerinstitusjonene, forpliktet seg til å bidra med midler til følgende satsninger: 

Bioinformatikk

29,4 mill. kroner til styrking av Computational Biology Unit (CBU) ved UiB. Prosjektleder er Inge Jonassen, senterleder ved CBU.
6,2 mill. kroner til opprettelse av Senter for anvendt medisinsk bioinformatikk ved Helse Bergen. Prosjektleder er Vidar M. Steen.
12,0 mill. kroner til drift av utstyr for persontilpasset medisin og genomsekvensering. Prosjektleder er Vidar M. Steen.

Prosjektene inngår i en 5-årig satsing på bioinformatikk i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og Helse Bergen (HB) der stiftelsen bidrar med totalt 47,5 mill. kroner. Formålet med satsingen er å styrke norsk forskning og utdanning i beregningsorientert biologi.

Partikkelterapi

Stiftelsen forvalter en gave fra Trond Mohn på 250 mill. kroner som er øremerket etablering av et senter for partikkelterapi ved Haukeland universitetssykehus. Denne gaven skal brukes i sin helhet til investeringer i utstyr og anlegg. Avkastningen brukes til kompetansebyggende tiltak.

I 2017 tildelte stiftelsen 16,9 mill.kroner over fire år til prosjektet: Establishing a Framework for Interdisciplinary Clinical Particle Therapy Research at Haukeland University Hospital. Prosjektansvarlig er Olav Mella, avdelingsdirektør ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssykehus.

Til nå har stiftelsen tildelt totalt 62,4 mill. kroner til slike prosjekter ved Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. 

Ernæring

Frank Mohns Stiftelse tildelte 16 mill. kroner i 2011 til UiB og formålet var å bygge opp et fagmiljø innen ernæringsforskning. Satsingen blir nå videreført og stiftelsen bidrar med 28,7 mill. kroner over fem år til etalering av Mohn Laboratorium for klinisk ernæringsforskning. Prosjektleder er Jutta Dierkes ved Det medisinske fakultet, UiB.

Nasjonalt matematikkprogram

Dette er stiftelsens første nasjonale program, det har en ramme på 54 mill. kroner, og ble lyst ut i samarbeid med Tromsø forskningsstiftelse. Programmet er åpent for de matematiske instituttene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Formålet er å bidra til å styrke og videreutvikle forskning i ren matematikk, gjennom strategisk rekruttering og miljøstøtte. Bergens forskningsstiftelse har i 2017 forpliktet seg til å bidra med midler til følgende prosjekter:

 • 7,8 mill. kroner over fire år til Didier Pilod, UiB og prosjektet Nonlinear Dispersive Equations: Nonlocal Operators, Dispersive Blow-up and the Soliton Resolution Conjecture
 • 6,3 mill. kroner over fire år til Claudia Scheimbauer, NTNU og prosjektet Higher Category Theory Meets Quantum Field Theory (CATSinQFT)
 • 8 mill. kroner over fire år til Kristin Shaw, UiO og prosjektet Algebraic and Topological Cycles in Tropical and Complex Geometry

Som en del av matematikkprogrammet har Tromsø forskningsstiftelse tildelt:
6,4 mill. kroner over fire år til Cordian Riener, UiT og prosjektet Symmetry in quantitative and algorithmic real algebraic geometry.

I tillegg til dette har Bergens forskningsstiftelsen vedtatt å tildele inntil 12 mill. kroner over fire år til et felles miljøbyggingsprosjekt Pure Mathematics in Norway som Sigmund Selberg ved UiB er prosjektleder for. Denne tildelingen blir først blir avtalefestet og regnskapsført i 2018.

Prosjektene skal evalueres i løpet av prosjektperioden og kan bli videreført med ytterligere to år, avhengig av resultatet av evalueringen.

Medisinsk visualisering

Stiftelsen støtter en 6-årig satsing på medisinsk visualisering ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen, og bidrar med 40,6 mill. kroner. I 2016 bevilget stiftelsen totalt 18 mill. kroner i støtte til etablering av Mohn Medical Imaging and Visualization Centre ved Helse Bergen og rekruttering av en fremragende ung forsker innen medisinsk visualisering ved UiB. I 2017 lyste stiftelsen ut midler til forskningsprosjekter innen medisinsk avbildning, billedanalyse og medisinsk visualisering. Stiftelsen vedtok i tillegg å støtte følgende prosjekter (avtalefestes i 2018):

 • 7,5 mill. kroner over fire år til Ingfrid Haldorsen, Helse Bergen og prosjektet Precision Imaging in Gynecologic Cancer
 • 7,5 mill. kroner over fire år til Arvid Lundervold, UiB og prosjektet Computational Medical Imaging and Machine Learning
 • 7,5 mill. kroner over 4 år til Helwig Hauser, UiB og prosjektet VIDI – Visual Data Science for Large Scale Hypothesis Management in Imaging Biomarker Discovery 

Infrastruktur

Stiftelsen støtter også større, kompleks forskningsinfrastruktur ved UiB og Helse Bergen. Til nå har stiftelsen bidratt med totalt 104,9 mill. kroner til utstyr og kjernefasiliteter som MR-, CT-, PET-utstyr, NMR-spektrometer, Mohns kreftforskningslaboratorium og The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE).

I 2017 har stiftelsen forpliktet seg til å bidra med:

 • 11,4 mill. kroner i oppstartsmidler til Forskningsenhet for helseundersøkelser (FUH) ved UiB. Dette er en ny kjernefasilitet for gjennomføring av større studier, studier på friske individer og pasienter med lettere sykdomstilstander. FHU vil bli drevet i samarbeid med Haukeland universitetssykehus. Prosjektleder er Francisco Gomez Real ved Klinisk Institutt 2, UiB.
 • 5,5 mill. kroner til etablering av 68 Ga-PSMA-PET ved Haukeland universitetssykehus. Dette vil være et viktig verktøy for å gi prostatakreftpasienter en optimal utredning og behandling, samt åpen muligheter for nye kliniske studier.

IV. Organisering av stiftelsens arbeid og henvisninger til regnskapsloven

Ved utgangen av 2017 har stiftelsen syv ansatte, fire menn og tre kvinner. Bergens forskningsstiftelse er leverandør av forretningsførsel til Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Det har ikke forekommet skader eller ulykker i 2017. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og sykefraværet er lavt. I 2017 var samlet sykefravær 26 dager og dette utgjør 1,6%.

Styret har hatt fire møter i 2017 og behandlet 43 saker.

Det er kvinnelige representanter i styret og stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved ansettelse eller valg av styremedlemmer. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.

Styret kjenner ikke til noen forhold for bedømmelsen av stiftelsens stilling og resultat av virksomheten som ikke fremgår av balanse, resultatregnskap, noter og styrets beretning.

Stiftelsen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven bekreftes at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Bergen, 6. juni 2018

Stener Kvinnsland
styreleder
Marit Mohn
styremedlem
Trond Mohn
styremedlem
Eivind Hansen
styremedlem
Margareth Hagen
styremedlem
Gunnar Bovim
styremedlem
Sveinung Hole
daglig leder

Foto: Melanie Burford, Istockphoto/Getty Images. Layout: Prefer AS